vp6enc: add fast(er) encoding mode
authorKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sat, 12 Mar 2022 16:21:22 +0000 (17:21 +0100)
committerKostya Shishkov <kostya.shishkov@gmail.com>
Sat, 12 Mar 2022 16:21:22 +0000 (17:21 +0100)
commit7cb65894212b51b13b8ac2e30f9a520627938a3e
tree186a04bb2bf0186331d38279ba6fab42d9aa68cd
parent9a110b6c529ceaeba58b3e7dd8f4c902df6a2083
vp6enc: add fast(er) encoding mode
nihav-duck/src/codecs/vp6enc/mb.rs
nihav-duck/src/codecs/vp6enc/mod.rs