nihav-tool.git
2019-09-25 Kostya Shishkovmake natool write full-width chroma PGMYUV
2019-05-17 Kostya Shishkovhandle flipped image output correctly
2019-05-15 Kostya Shishkovuse a bit more modern Rust idioms
2019-05-02 Kostya Shishkovuse NADecoderSupport
2019-04-29 Kostya Shishkovuse new NAFrameRef
2019-03-22 Kostya Shishkovoutput alpha part of the PGMYUV too
2019-02-16 Kostya Shishkovwrite RGB data properly and from more formats
2019-01-17 Kostya Shishkovadapt to new split crates
2018-12-17 Kostya Shishkovswitch to Rust2018
2018-12-07 Kostya Shishkovfind decoder by stream ID instead of relying on index...
2018-09-11 Kostya Shishkovintroduce various output frame numbering modes and...
2018-09-08 Kostya Shishkovuse relative path
2018-09-06 Kostya Shishkovfix lastpts handling
2018-09-06 Kostya Shishkovmisc small improvements
2018-09-05 Kostya Shishkovupdate
2017-06-09 Kostya Shishkovinitial commit