vp6enc: split out future common parts to share them with VP7 encoder
[nihav.git] / nihav-qt /
2021-11-20 Kostya Shishkovannotate the sources for test samples
2021-10-29 Kostya Shishkovadd some description to crates providing (de)coders...
2021-10-29 Kostya Shishkovuse proper audio buffer truncation function
2021-10-29 Kostya Shishkovreplace vec.truncate(0) with vec.clear()
2021-10-22 Kostya ShishkovALAC decoder
2021-10-21 Kostya Shishkovnihav_qt: move audio decoders wrongly listed as video...
2021-08-10 Kostya Shishkovsmc: fix repeat-two-blocks case
2021-08-10 Kostya Shishkovsmc: ignore first byte
2021-04-05 Kostya Shishkovmake tests that rely on external demuxers use only...
2021-04-04 Kostya Shishkovfix clippy warnings for update to rustc 1.46
2021-03-06 Kostya Shishkovsvq1: inter mode uses wraparound instead of clamping
2020-07-10 Kostya Shishkovremove trailing whitespace
2020-07-09 Kostya Shishkovrename register_all_codecs to register_all_decoders
2020-07-06 Kostya Shishkovqtrle: use proper file for 24-bit test
2020-07-06 Kostya Shishkovqtrle: fix 32-bit test
2020-07-06 Kostya Shishkovadd nihav_qt crate with some QuickTime codecs