nihav-encoder.git
2021-11-22 Kostya Shishkovuse raw stream duration master
2021-11-18 Kostya Shishkovcalculate PTS for raw stream if needed and possible
2021-11-18 Kostya Shishkovdocument --verbose option
2021-11-17 Kostya Shishkovadd verbose option
2021-11-17 Kostya Shishkovtry to apply default encoder if possible
2021-11-17 Kostya Shishkovsupport various input stream types
2021-10-18 Kostya Shishkovsupport scale options
2021-09-29 Kostya Shishkovdo not ignore boolean "noX" options
2021-04-04 Kostya Shishkovfix or silence clippy warnings
2020-10-04 Kostya Shishkovupdate null sink for newly introduced stream duration
2020-10-04 Kostya Shishkovmention that --help is available
2020-09-27 Kostya Shishkovadd missing dyn keywords
2020-07-19 Kostya Shishkovadd help
2020-07-18 Kostya Shishkovadd COPYING and README.md
2020-07-12 Kostya Shishkovadd an option to force timebase value
2020-07-12 Kostya Shishkovadd frame reordering
2020-07-12 Kostya Shishkovskip packets before start point
2020-07-12 Kostya Shishkovadd short aliases for some commands
2020-07-12 Kostya Shishkovfix copy-paste bug
2020-07-12 Kostya Shishkovuse conversion when output parameters are forced
2020-07-11 Kostya Shishkovparse requested formaton and soniton
2020-07-10 Kostya Shishkovremove trailing whitespace
2020-07-09 Kostya Shishkovnihav_register_all_codecs was renamed
2020-07-09 Kostya Shishkovadd commands for setting start and end time of input...
2020-06-16 Kostya Shishkovfix submodule use
2020-06-12 Kostya Shishkovexit after printing options or lists
2020-06-12 Kostya Shishkovadd options to print codec and (de)muxer lists
2020-06-12 Kostya Shishkovadd null encoder and muxer
2020-06-09 Kostya Shishkovfix stream copy mode
2020-06-08 Kostya Shishkovpreserve wrong encoder name for later
2020-06-07 Kostya Shishkovre-add missing dependencies
2020-06-06 Kostya ShishkovInitial work on transcoder