descriptionsimple tool to test encoding functionality of NihAV
ownerKeiler
last changeMon, 18 Oct 2021 16:57:40 +0000 (18:57 +0200)
shortlog
2 days ago Kostya Shishkovsupport scale options master
2021-09-29 Kostya Shishkovdo not ignore boolean "noX" options
2021-04-04 Kostya Shishkovfix or silence clippy warnings
2020-10-04 Kostya Shishkovupdate null sink for newly introduced stream duration
2020-10-04 Kostya Shishkovmention that --help is available
2020-09-27 Kostya Shishkovadd missing dyn keywords
2020-07-19 Kostya Shishkovadd help
2020-07-18 Kostya Shishkovadd COPYING and README.md
2020-07-12 Kostya Shishkovadd an option to force timebase value
2020-07-12 Kostya Shishkovadd frame reordering
2020-07-12 Kostya Shishkovskip packets before start point
2020-07-12 Kostya Shishkovadd short aliases for some commands
2020-07-12 Kostya Shishkovfix copy-paste bug
2020-07-12 Kostya Shishkovuse conversion when output parameters are forced
2020-07-11 Kostya Shishkovparse requested formaton and soniton
2020-07-10 Kostya Shishkovremove trailing whitespace
...
heads
2 days ago master