nihav-tool.git
2021-04-04 Kostya Shishkovfix some clippy warnings master
2020-10-04 Kostya Shishkovprint duration if available
2020-10-04 Kostya Shishkovflush wavwriter data on close
2020-09-10 Kostya Shishkovswitch to buffered readers and writers
2020-07-23 Kostya Shishkovmention that --help is available
2020-07-18 Kostya Shishkovadd help
2020-07-18 Kostya Shishkovadd link
2020-07-18 Kostya Shishkovadd COPYING and README.md
2020-07-09 Kostya Shishkovnihav_register_all_codecs was renamed
2020-07-09 Kostya Shishkovsilently ignore decoders that are neither audio nor...
2020-07-09 Kostya Shishkovswitch seeking and end time to use NATimePoint
2020-06-11 Kostya Shishkovadd frame skipping mode
2020-05-26 Kostya Shishkovuse PNM writer from nihav-codec-support
2020-05-24 Kostya Shishkovfrmwriter: fix handling of flipped paletted images
2020-05-20 Kostya Shishkovfrmwriter: handle grayscale formats too
2020-05-01 Kostya Shishkovallow dumping raw frames
2020-04-27 Kostya Shishkovmake Wave writer output big-endian audio correctly
2020-04-16 Kostya Shishkovadd option for not stopping on the first decoding error
2020-04-16 Kostya Shishkovallow setting custom output prefixes
2020-04-16 Kostya Shishkovmake frame writer handle both variants of 8-bit video...
2020-03-24 Kostya Shishkovcheck end PTS only for packets that are decoded
2020-03-24 Kostya Shishkovhandle decoding errors a bit better
2020-03-06 Kostya Shishkovupdate WAV writer for interleaved audio support
2020-02-20 Kostya Shishkovupdate for new nihav_registry crate
2019-11-16 Kostya Shishkovadd seeking functionality
2019-09-25 Kostya Shishkovmake natool write full-width chroma PGMYUV
2019-05-17 Kostya Shishkovhandle flipped image output correctly
2019-05-15 Kostya Shishkovuse a bit more modern Rust idioms
2019-05-02 Kostya Shishkovuse NADecoderSupport
2019-04-29 Kostya Shishkovuse new NAFrameRef
2019-03-22 Kostya Shishkovoutput alpha part of the PGMYUV too
2019-02-16 Kostya Shishkovwrite RGB data properly and from more formats
2019-01-17 Kostya Shishkovadapt to new split crates
2018-12-17 Kostya Shishkovswitch to Rust2018
2018-12-07 Kostya Shishkovfind decoder by stream ID instead of relying on index...
2018-09-11 Kostya Shishkovintroduce various output frame numbering modes and...
2018-09-08 Kostya Shishkovuse relative path
2018-09-06 Kostya Shishkovfix lastpts handling
2018-09-06 Kostya Shishkovmisc small improvements
2018-09-05 Kostya Shishkovupdate
2017-06-09 Kostya Shishkovinitial commit